essay writers essay writers ARTIKEL 1 – HUURPRIJZEN

De vermelde huurprijzen, zijn opgegeven per stuk of eenheid en gelden per dag of voor een weekend van vrijdag tot maandag, tenzij anders vermeld. Alle vermelde huurprijzen zijn steeds inclusief BTW, tenzij anders vermeld. De prijzen gelden voor de verhuring waarbij het gehuurde materiaal door de huurder wordt afgehaald en teruggebracht in de magazijnen van FEEST BVBA te Gent, enkel mogelijk met aangepast transport. Indien de gehuurde materialen door FEEST BVBA moeten gebracht en/of teruggehaald worden, zal hiervoor een afzonderlijke prijs worden aangerekend (zie verder onder transporttarieven). Indien de huurder, om welke reden dan ook, de huurovereenkomst annuleert of verbreekt, houdt FEEST BVBA zich de mogelijkheid voor om annuleringskosten aan te rekenen ten bedrage van 10% van de voorziene totale verhuurprijs.

 

ARTIKEL 2 – RESERVEREN = BETALEN

VOOR ontlening dient het volledige bedrag van ontlening betaald te zijn op rekening van FEEST BVBA (factuur en betalingsvoorwaarden – zie verder).

Betaling ter plaatse is NIET mogelijk.

Na afloop wordt er steeds een factuur opgemaakt en opgestuurd naar de door de huurder opgegeven facturatiegegevens.

 

ARTIKEL 3 – OPHALEN & TERUGBRENGEN VAN DE MATERIALEN

Alle materialen kunnen opgehaald en teruggebracht worden in onze magazijnen te NIEUWE VAART 118 – 9000 (LOODS A/006) en dit op werkdagen na afspraak.

 

ARTIKEL 4 – TRANSPORTTARIEVEN

De huurder staat normaal zelf in voor het transport welke gebeurt op zijn kosten, voor zijn rekening en onder zijn eigen verantwoordelijkheid. Indien FEEST BVBA het transport verzorgt, is een goede communicatie met betrekking op het leveringsadres en de leveringsomstandigheden essentieel om FEEST BVBA in staat te stellen een goede transportservice te bieden. Er is per rit een wachttijd van maximaal 15 minuten ingecalculeerd. Indien de wachttijd meer dan 15 min. bedraagt, wordt een supplement aangerekend van 7,50 euro (exclusief BTW) per begonnen kwartier. Een aflevering vindt steeds plaats op het gelijkvloers en aan de ingang voor zover deze gemakkelijk bereikbaar is. In elk geval dienen terreinen voldoende verhard en berijdbaar te zijn voor zwaar verkeer voor het leveren en ophalen van de materialen. De huurder wordt verondersteld aanwezig te zijn om de materialen in ontvangst te nemen. Bij afwezigheid zal FEEST BVBA de materialen ofwel ter plaatse afzetten onder de volledige verantwoordelijkheid van de huurder ofwel terug meenemen naar haar magazijnen, dit om diefstal en andere risico’s uit te sluiten. In dit laatste geval worden extra transportkosten aangerekend. FEEST BVBA is niet aansprakelijk voor het laattijdig afleveren van de materialen door overmacht. Overmacht is elke omstandigheid waarop FEEST BVBA zelf geen vat heeft en die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. Uw transportkosten kan u berekenen op onze website.

 

ARTIKEL 5 – STAAT VAN DE MATERIALEN

Het verhuurde materiaal wordt ontleend conform de huuraanvraag van de huurder. De huurder wordt wel verzocht het ontvangen materiaal zorgvuldig na te kijken en FEEST BVBA, uiterlijk binnen de twee uur na ontvangst te verwittigen, indien er enig tekort of gebrek wordt vastgesteld. Zulke verwittiging kan gebeuren via e-mail info@gentfeest.be of telefoon +32 479 34 01 04 / +32 472 17 18 52. Opmerkingen over de staat van of ontbrekende materialen moeten steeds op voormelde manier of door vermelding op de afleveringsdocumenten gebeuren om geldig te zijn. Het materiaal dient op de voorziene datum te worden terugbezorgd in dezelfde staat als het werd afgehaald of afgeleverd bij aanvang van de huur. Alle materialen dienen degelijk gereinigd en in propere staat te worden terugbezorgd in de daartoe bestemde kisten, bakken of andere verpakkingsunits van FEEST BVBA.  Indien aan de voormelde bedingen niet is voldaan, zal door FEEST BVBA voor het bijkomende werk een supplement aangerekend worden a rato van 7,50 euro (exclusief BTW) per begonnen tijdsbestek van 15 minuten.

 

ARTIKEL 6 – BESCHADIGINGEN OF VERLIES

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden de goederen geladen, vervoerd en gelost op kosten en risico van de klant, ongeacht de leveringsplaats en ongeacht wie deze werkzaamheden uitvoert. De huurder is aansprakelijk voor elke beschadiging en/of eventueel verlies of diefstal van de gehuurde goederen en materialen. Ook tijdens het transport is de huurder aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal.  De huurder heeft de mogelijkheid om bij de teruggave van het materiaal aanwezig te zijn om de staat van de materialen tegensprekelijk vast te stellen. Indien de huurder afziet van dit recht, zal de controle en eventuele vaststelling van schade door FEEST BVBA bindend zijn. Indien er zich tijdens de huurperiode een ernstige beschadiging, een verlies of diefstal voordoet, zal de huurder dit onmiddellijk aan FEEST BVBA melden, gezien dit natuurlijk invloed kan hebben op volgende geplande verhuringen zodat BVBA FEEST de maatregelen moet kunnen treffen. Indien bij terugbezorging lichte schade wordt vastgesteld, heeft FEEST BVBA het recht om een passende schadevergoeding in rekening te brengen. Indien schade herstelbaar is, worden de herstelkosten die FEEST BVBA dient te maken volledig in rekening gebracht verhoogd met eventueel gederfde huurinkomsten door tijdelijke onbeschikbaarheid van de materialen. Bij onherstelbare schade of verlies verbindt de huurder er zich toe FEEST BVBA te vergoeden tegen de volledige prijs noodzakelijk voor de ingebruikname van het nieuwe materiaal.  Hieronder wordt minstens verstaan: de aankoopprijs van het nieuwe materiaal verhoogd met het bedrag vereist om dit nieuw gekochte materiaal verhuurklaar te maken, de administratiekosten die de aankoop en ingebruikname met zich meebrengen en de gederfde huurinkomsten door FEEST BVBA door de beschadiging of het verlies. Beschadigde goederen of onderdelen, waarvan geen herstel mogelijk is, worden gedurende ten hoogste 30 dagen nadat de schade gefactureerd werd, ter beschikking van de huurder gehouden.  Om financiële problemen te vermijden raadt FEEST BVBA de huurder van een grote partij of dure materialen steeds aan een specifieke verzekering af te sluiten tegen deze risico’s.

 

ARTIKEL 7 – AANSPRAKELIJKHEID

FEEST BVBA is niet aansprakelijk voor de schade, geleden door de huurder of derden, die voortvloeit uit, ontstaat door of in verband kan gebracht worden met de gehuurde materialen. De huurder is dus steeds volledig aansprakelijk voor alle schade die de materialen veroorzaken vanaf ze hem ter beschikking zijn gesteld. De huurder zal FEEST BVBA dus steeds dienen te vrijwaren voor eisen van derden op grond van schade die betrekking heeft op het verhuurde materiaal. Het is de huurder trouwens uitdrukkelijk verboden de gehuurde materialen verder te verhuren, onder te verhuren, in bruikleen te geven of ter beschikking te stellen van een andere partij zonder voorafgaande en schriftelijke toelating van FEEST BVBA.

 

ARTIKEL 8 – NIET RESPECTEREN VAN DE HUURTERMIJN

Indien de huurder na het verstrijken van de overeengekomen huurtermijn de goederen niet terugbezorgt, heeft  FEEST BVBA het recht de goederen zelf terug te halen waar ze zich ook bevinden, zonder dat enige aanmaning vereist is en zonder voorafgaande gerechtelijke tussenkomst. Alle daaruit vloeiende kosten worden doorgerekend aan de klant. FEEST BVBA behoudt onder alle omstandigheden het eigendomsrecht over de verhuurde materialen.

 

ARTIKEL 9 – KORTINGEN

Onderstaande komen in aanmerking voor een korting van 30% op het totale bedrag exclusief 21% BTW en transportkosten. Deze korting wordt toegepast vanaf een minimaal huurbedrag van €100.

  • Kom-Pashouders (vzw Free-Time)
  • Landelijk georganiseerde sportverenigingen en de bij deze verenigingen aangesloten clubs.
  • Provinciebesturen, gemeentebesturen, sportraden, sportdiensten, sportgangmakers, recreatiesportclubs en organisatoren van sportpromotionele activiteiten.
  • Socio – culturele verenigingen en jeugdverenigingen.
  • Scholen
  • Vzw’s, dekenijen, buurthuizen, …
  • Ondernemingen uit de sociale economie; beschutte werkplaatsen, kringloopcentra, oxfam wereldwinkels, wijkrestaurants, …

Denkt u recht te hebben op korting? Stuur een mail naar info@gentfeest.be en na verificatie (kan enkele werkdagen duren) krijgt u een kortingscode die u invult tijdens uw bestelling. Vermeld duidelijk de naam en gegevens van uw organisatie. Kortingen kunnen niet worden toegepast met terugwerkende krachten op gedane bestellingen. Kortingen zijn niet cumuleerbaar. Kortingen zijn enkel geldig bij bestellingen op naam van de organisatie en niet op naam van haar leden.

You can’t even visualize what percentage of your school problems may well be fixed the minute you choose to require master assist and finance essay reports essay writer

write my essay resume writer